Search
Close this search box.

Usluge projektiranja i dokumentacije za solarnu elektranu obično uključuju:

 1. Analiza lokacije: Procjena lokacije za postavljanje solarne elektrane, uključujući topografske karakteristike, orijentaciju, sunčevu insolaciju i potencijalne prepreke.

 2. Tehnički dizajn: Izrada detaljnog tehničkog dizajna koji uključuje raspored solarnih panela, odabir invertera, dimenzioniranje kabela, montažnih nosača i ostale opreme.

 3. Električna shema: Priprema električnih shema koje pokazuju raspored solarnih panela, veze s inverterom, povezivanje na električnu mrežu i sve ostale električne komponente.

 4. Dokumentacija za dozvole: Priprema svih potrebnih dokumenata za dobivanje građevinskih dozvola, priključenje na električnu mrežu i sve ostale regulatorne dozvole.

 5. Sigurnosni plan: Razvoj plana sigurnosti koji obuhvaća procjenu rizika, mjere sigurnosti na gradilištu i postupke zaštite od ozljeda.

 6. Nabava opreme: Pomoć u odabiru i nabavi solarnih panela, invertora, montažnih nosača, kabela i ostale opreme potrebne za izgradnju solarne elektrane

Za izgradnju solarne elektrane i povezivanje na električnu mrežu Hrvatske elektroprivrede (HEP), potrebna je određena dokumentacija. Evo pregleda nekih od ključnih dokumenata:

 1. Tehnička dokumentacija: Detaljni tehnički projekti i dokumentacija koji uključuju tehnički dizajn elektrane, električne sheme, planove montaže i druge tehničke informacije.

 2. Dokumentacija o vlasništvu zemljišta: Potvrda o vlasništvu ili pravo korištenja zemljišta na kojem će biti izgrađena solarna elektrana.

 3. Građevinska dozvola: Službena dozvola koju izdaje lokalna uprava za izgradnju solarne elektrane.

 4. Tehnički uvjeti za priključenje: Tehnički uvjeti koje propisuje HEP za priključenje solarne elektrane na električnu mrežu.

 5. Suglasnost o priključenju: Potpisana suglasnost HEP-a o priključenju solarne elektrane na mrežu.

 6. Dokumentacija o kvaliteti i performansama: Dokazi o kvaliteti i performansama solarnih panela, invertora i ostale opreme.

 7. Sigurnosni certifikati: Certifikati o sigurnosti i ispravnosti električne instalacije solarne elektrane.

Osim navedenih dokumenata, mogu biti potrebne i dodatne potvrde, izjave ili certifikati o sukladnosti s važećim propisima i standardima.

Važno je konzultirati se s HEP-om ili nadležnim tijelima kako biste dobili precizne smjernice i zahtjeve za dokumentaciju potrebnu za priključenje solarne elektrane na električnu mrežu.